"The biggest marketing coup in history"
750 miljarder kronor under 2021 och 2022 räknar Pfizer med att ha tjänat. Moderna tjänade cirka 175 miljarder under 2021.[1] Om Astra-Zeneca m.fl. räknas in så tjänar de ofattbara 85 miljoner kronor per timme (1½ miljon kr/minut, 23000 kr/sekund).

Rädsla säljer! 

När Rockefeller Foundation år 2009 genomförde ett antal övningar kring globala risker [3] hade de inte räknat med hur läkemedelsbolagens vinstmaximerande påverkanskampanjer och allmän girighet skulle påverka världen. Även om de tog höjd för politisk opportunism hade de nog aldrig tänkt sig hur sannspådda de skulle bli när de i scenariot "Lockstep" diskuterade samhällsreaktionen vid en omfattande pandemi. För även om scenariot avsåg något som mer påminner om pesten, så prickade de in blandningen av maktgalen opportunism, patriarkal förmyndarmentalitet och panikdrivna reaktioner som skulle komma att känneteckna reaktionen på SARS-CoV-2-viruset.

Som de skrev i resultatsammanfattningen (det står också annat i den, men detta är de delar som stämmer bäst på nuläget): "Pandemin la också en död hand på ekonomin: den internationella rörligheten av varor och människor bromsade in och skadade turistnäringen samt bröt upp leveranskedjor. Affärer och kontor tömdes på kunder och anställda i flera månader. Politiska ledare runt om i världen tog sig makt och genomdrev hårda regler och begränsningar. Från tvingande munskyddsanvändning till...".

"Även efter att pandemin klingat av, skulle denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarnas liv och leverne behållas för att skydda medborgarna från globala problem. Samhällstoppen tog ett starkare grepp om makten vare sig det rörde pandemier och terrorism, eller miljökriser och fattigdom. Till en början mötte denna mer kontrollerade värld gillande. Medborgarna gav upp delar av privatlivet, friheten och självbestämmandet i utbyte mot säkerhet och stabilitet. Medborgarna var överseende med maktens order och kontroll, och det politiska ledarskapet fick stort utrymme att agera efter eget huvud. I utvecklade länder tog sig denna övervakning uttryck på många sätt: t.ex. genom biometriska ID:n [d.v.s. det vi idag kallar hälsopass, gröna passet, vaccinationspass och digitala pass]… Formade av regeringars önskan att kontrollera och övervaka sina medborgare... Vissa elitgrupper utnyttjade sin växande makt till att berika sig på medborgarnas bekostnad." [I originaltexten står det att 'de främjade sina egenintressen'.]

"[Till slut började folket lessna på all kontroll och ordergivning från myndigheter och politiker.] Motståndet [mot detta] blev alltmer organiserat...".

Pandemiövningar
Jag har även lagt in när olika övningar som alltid utgått från värsta möjliga och minst sannolika pandemi, eftersom dessa till viss del förklarar de obalanserade reaktionerna på SARS-CoV-2-influensan. När man ständigt tränar på värsta möjliga utfall, samtidigt som ens lön och jobb bygger på panik och rädsla, så är det lätt att se allt i svartast möjliga dager.

Hur det började
I det följande beskriver jag kort hur man tror viruset spreds över världen. För att förklara varför det är ett så stort tryck på att trycka ner 'Covid-pass' i halsen på dig och alla andra européer, har jag även vävt in alla initiativ att skapa ett internationellt digitalt ID, som på sikt ska innehålla all personlig information om dig själv (hälsa, liv, familj, vanor etc.). Detta är nämligen ett perfekt tillfälle att utnyttja rädslan som medvetet spridits genom media och av vissa politiker och tjänstemän.

Det mesta pekar på att även SARS-CoV-2 är ett labbskapa virus som smitit ut från ett kinesiskt viruslabb i Wuhan. Detta är inte första gången det hänt. Även SARS-CoV-1-epidemierna orsakades av flera labbutsläpp i främst Kina. Anledningen till att SARS-CoV-2 misstänks ha sluppit ut från ett laboratorium, är att det uppvisar avvikelser som bäst förklaras av s.k. gain-of-function-experiment. Experiment som utfördes av just Wuhan-laboratoriet. Tanken med 'gain-of-function', som är ett förskönande begrepp för experiment som avser att göra virus farligare, är officiellt att studera hur man kan förhindra utbrott skapa bättre vaccin. Inofficiellt går forskningen givetvis ut på att skapa biologiska vapen som bara smittar fienden. Det viktiga är inte att fienden dör, utan att fiendens soldater blir sjuka i stora mängder. Influensa och Coronavirus är populära för detta, eftersom de är mer lätthanterliga och inte särskilt farliga. Det ursprungliga viruset tros leva hos fladdermöss i norra Laos och sydvästra Yunnan och närliggande trakter.

Viruset tros härstamma från gränstrakterna mellan Laos, Burma, Kina och Vietnam och ha först till labbet i Wuhan med fladdermöss använda till virusexperiment..

Förloppet i världen
1999
"De med tillräckligt bra inkomst och rät kunskap kommer att kunna bo och bedriva företag var som helst. Endast de mest patriotiska eller dumma kommer att fortsätta bo i högskatteländer. Därför kan man tänka sig att stater kan vilja göra det svårare att flytta fritt. T.ex. genom att försvåra resande genom ett epidemiutbrott, som även skulle ge skäl till att stänga gränser och begränsa inflyttning." JD Davidson och Lord W Rees-Mogg i 'The Sovereign Individual'.

2009/2010. Sveriges drabbas av svininfluensapsykos. Cirka 60% skräms till vaccinering för en mer eller mindre icke-existerande
influensa. Tänk på detta om du undrar över den massiva vaccinationsreklamen och påtryckningarna i Sverige under 2021. Vaccin är en religion med nyttiga inkomstbringande idioter på ena sidan och besvärliga olönsamma nejsägare på den andra.

2012-2015. Den första hypotesen var att det vildlevande viruset som användes till att skapa SARS-CoV-2 kom från fladdermöss insamlade i Mojiang-grottan sydväst om Kunming i Yunnan.

2016. Den genetiska klockan placerar den tidigaste gemensamma anfadern (LCA, last common ancestor) till SARS-CoV-2α (alfa) och SARS-CoV-2ο (omikron) till omkring 2016. Detta innebär att Mojiang-hypotesen är möjlig. ID2020-projektet startas av bl.a. GAVI (The Vaccine Alliance, viktig finansiär är Bill and Melinda Gates Foundation), Rockefeller Foundation, Accenture och Microsoft. Målet är att införa kombinerade digitala ID och hälsopass för tillgång till samhällstjänster och resande.

2016-2017. Min hypotes är att första SARS-CoV-2-utsläppet (omikron-varianten) från ett labb sker under 2016-17.

2017. IATA, World Economic Forum, regeringarna i Canada och Australien och flera flygbolag lanserar OneID. Målet är att införa kombinerade digitala ID och hälsopass för tillgång till samhällstjänster och resande. Viruspandemiövningen SPARS genomförs[5].
10:e januari förutspår Anthony Fauci (chef för NIAID i USA) att USA kommer att drabbas av en "surprise outbreak" och att "vi är väldigt säkra på vi kommer att se detta om några år"[9].

2017-2019. USA-finansierade fladdermusjägare jagar fladdermöss inordöstra Laos och skickar prover till Wuhans Virologiska Institut. Virusen härifrån är ännu mer lika SARS-CoV-2 än de från Moijang, vilket ytterligare ringar in virusets hemort till dessa trakter.

2017/2018. Kina upplever en mycket kraftig influensaperiod.

2018. SARS-CoV-2-alfa (eller snarlik variant) misstänks ha läckt från laboratoriet i Wuhan i början av 2018. Och "Mutationshistoriken för Wuhan-1 genomet tyder på omfattande variation av viruset redan före utbrottet i december 2019"[2]. Kraftiga nedgångar av Kinas koldioxidutsläpp sker samma år. Som mest ca 5,5% mitt under sommaren. I Kina ökar googlesökningarna på ord som sjukhus och sjukdom påtagligt under januari till mars. Frånvaron av rapporterade influensavirus i Kina under sommaren påminner om situationen i Europa 2020. The Johns Hopkins Centre for Health Security (huvudsakligen finansierat av Rockefeller Foundation) genomför 2018-05-18 viruspandemiövningen CladeX[6]. Clade X rekommenderade bl.a. att vaccin ska produceras på några få månader och att ett "global health security system" (d.v.s. vaccinpass eller motsvarande) införs. The Commons project sjösätts av bl.a. Rockefeller Foundation och med stöd från bl.a. World Economic Forum, Airports Council International och World Travel and Tourism Council. Målet är att införa kombinerade digitala ID och hälsopass ("CommonPass") för tillgång till samhällstjänster och resande. Informationen ska kunna "delas till allas nytta". Utvecklar Common Pass-plattformen för hälsoID. Europeiska Kommissionen offentliggör sin plan för införandet av vaccinpass 2022 [7].

2018/2019. En ännu starkare influensatopp i Kina från december 2018 till maj 2019. Kina och sydostasien uppvisar även en tydlig ökning av dödsfall i gruppen 85+ under 2018 och 2019. Sydkorea och Taiwan uppvisar en överdödlighet på ca 3-4% över förväntat medel, vilken fortsätter in i 2020 (dock utan de tydliga topparna som syntes i Europa och Amerika). 2018 och 2019 slås även nästan hälften av Kinas grisuppfödning ut av svinfeberviruset.

2019. Allvarligaste influensan på mycket länge drabbar Japan vid årets början. Hälften av patienterna är över 70 år och många IVA-vårdas[14]. Kraftig och långvarig influensa i Australien från omkring april till november. Den föregås av två influensatoppar sommaren 2018 och 2018/19 och följs av en vårtopp 2020 (deras höst). Mönstret påminner starkt om Covid-19-mönstret i de flesta Europeiska länder, med den skillnaden att topparna inträffar 6 månader före. Flera länder i Asien har en mycket kraftig ILI-säsong (5 -10 gånger fler fall än normalt) från september/oktober till december 2019. Satellitbildsanalyser av överfulla sjukhusparkeringar i Wuhan redan i augusti 2019, vilket är bestickande. Återigen kraftiga nedgångar av Kinas koldioxidutsläpp. Som mest ca 6,8% mot slutet av året. I Wuhan pågick dessutom flera protester under sommaren p.g.a. påstådd oro för luftföroreningar och där äldre påstås ha haft svårt att andas.

Något som ytterligare talar att detta inte är första C-19-vågen är att man hittat flera spår av viruset i Europa och USA redan från början av 2019 (sparade blodprover, avloppsvattentester m.m.), vilket vore mycket osannolikt om viruset började spridas så sent som hösten 2019 från Kina. I USA förekommer fall av okänd lungsjukdom. Dessutom: "Iden att SARS-CoV-2 stammar från ett 'gigantic genetic/furin cleavage zoonotic jump event' som sker i december 2019 på en fiskmarknad i Wuhan och sedan genomgick 18 månader av muteringar på 70 dagar (eller 120 om hypotesen om septemberutsläppet stämmer) är rent nonsens spritt av de som har allt att förlora på att sanningen blir känd".

Sverige klassar SARS-Cov-2 som samhällsfarlig. D.v.s. på samma nivå som ebola och smittkoppor. 25-90% av de som smittas i Ebola dör. För smittkoppor är siffran 30%, men precis som för ebola varierar den mycket. SARS-CoV-2 har däremot en dödlighetsprofil motsvarande en jobbig influensa, så det är obegripligt varför sjukdomen hanterats som något som är 1000 gånger värre. 

13 februari publiceras vad som i princip är en fejkad vetenskaplig artikel med fler författare än vad som publiceras. Syftet är att blanda bort korten i diskussionen om labbläckan. Helt enkelt att få läsarna att tro att det omöjligen kan var en labbläcka.[11]

Amerikanska socialdepartementet och flera delstater genomför övningen "Crimson contagion" (om en pandemi som sprids från Kina) under första halvåret[8]. The Johns Hopkins Centre for Health Security (huvudsakligen finansierat av Rockefeller Foundation) genomför 2019-10-18 "Event 201" [4] i samarbete med World Economic Forum, The Bill and Melinda Gates Foundation. Det är en simulerad pandemi av ett högsmittsamt coronavirus.

2019/2020. Kina och Japan uppvisar en tydlig influensatopp från omkring oktober 2019 till januari 2020. 5 -10 gånger fler fall än normalt.

2020. I slutet av december 2019 blir det allmänt känt att människor insjuknar av ett nytt virus i Kina. I slutet av januari tas det första positiva testet i Finland och Sverige. Danmark och Norges första positiva test är från slutet av februari. I början av februari sätts kryssningsfartyget Diamond Princess i karantän p.g.a. Covid-19 och i början av mars sätts även Grand Princess och Ruby Princess i karantän av samma skäl. Dessa är de fartyg som haft flest dödsfall. Medelåldern var runt 75 år. Det står nu klart att allvarlig sjukdom och död huvudsakligen drabbar sjukliga äldre. I ett meningsutbyte den 16 april undrar bl.a. Fauci och Collins hur man ska sätta stopp för misstankarna om en labbläcka.

Första februari håller även Anthony Fauci (chef för NIAID) och Francis Collins (chef för NIH) håller ett möte (som sedan fortsätter via e-post) med 11 experter för att diskutera misstankarna om en labbläcka. Deltagarna tror inte viruset är naturligt, men är osäkra om ändringarna var medvetna eller skedde av misstag. Största bekymret är att detta kan skada förtroendet för forskningen [kring hur man gör virus smittsammare] och "internationell harmoni". Senare framgår det att Kina avses.[10]

Eftersom ingen eller obetydlig föregående epidemi med SARS-CoV-2 är känd från Indien och Australien och från länder i Sydostasien och Afrika med omfattande utbyte av arbetskraft från Kina, är det lite märkligt att viruset hoppat över halva världen och bara skapat allvarliga epidemier i Europa och Nya världen under 2020. Och mycket riktigt pekar ny forskning på att Europa drabbades av SARS-CoV-2 DG111-stammen som troligen förekommit sedan minst början av 2019. Vilket förklarar varför viruset hittats tidigt 2019 i prover och tyder på ett labbutsläpp före 2019. Stammen sprids och har till sommaren ersatt den ursprungliga asiatiska DG0000-stammen över hela världen, vilket är orsaken till att ökande smittotal och insjuknande i Covid-19 börjar synas i dessa länder oavsett munskydd, nedstängningar etc.

Den allt annat är rimliga Imperialrapporten med sina skyhögt överdrivna siffror och fascinationen för Kinas medeltida husarrester får västvärlden att kollapsa i ett auktoritärt svart hål. Ett hål som piskas fram genom hård skrämsel i media och vid politikernas pressträffar. Och västvärlden agerar precis som beskrevs i Lockstep-scenariot för 10 år sedan.

Vaccination Coalition Initiative startas av bl.a. The Commons Project, Microsoft, MITRE m.fl. Målet är att införa kombinerade digitala ID och hälsopass för tillgång till samhällstjänster och resande. Utvecklar Smart Health-plattformen för hälsoID. WHO startar projektet Smart Vaccination Certificate i samarbete med GAVI, UNICEF, EU-kommissionen m.fl. Viktiga finansiärer är Bill and Melinda Gates Foundation och Rockefeller Foundation. OneID-projektet lanserar IATA Travel Pass.

De första vaccineringarna börjar 6/12. Den 8/12 startas "Trusted News Initiative" av Microsoft, Youtube, Facebook, BBC, EBU m.fl. Syftet är att förhindra spridningen av information som kan påverka inkomsterna från Covid-19-vaccinet och introduktionen av "vaccinpassen".

2021. Vaccinpassen införs i södra Europa under sensommaren och kommer snart att utnyttjas som morot och piska i ett massivt lydnadsexperiment, som inte ens Stanley Milgram hade kunnat ana i sina vildaste fantasier. I december lyckas påtryckningarna på Sverige, detta olydiga land, som hittills hårdnackat vägrat införa apartheid och Coronafascismen, och det meningslösa vaccinpasset införs i en situation där epidemin sedan länge är slut och bara en feberfantasi i auktoritära politikers och epidemiologers våta drömmar om makt och kontroll. Återigen används det luddiga begreppet fall som ett sätt att skrämmas med. Nyinrättade Global Health Security Consortium beskriver hur hela världen ska vara vaccinerad vid utgången av 2023.

I början av november identifieras ett äldre SARS-CoV-2-virus vilket får beteckningen SARS-CoV-2-omikron i Botswana, vilket är ett område med omfattande arbetskraft från Kina. Även denna variant visar tecken på laboratoriemodifikationer.

Sverige har 2021 haft den lägsta dödligheten någonsin i hela Sveriges historia. T.o.m. lägre än rekordåret 2019. Vore det inte för PCR-testernas förmåga att hitta gamla intorkade virussmulor att skrämma folket med, skulle charaden ha fått sitt slut redan sommaren 2021.

2022. Vaccintillverkarnas hypereffektiva säljmaskineri och jakt på mer tid att håva in obegripliga 1½ miljon kronor i minuten och politikernas nyfunna maktvurm fortsätter att hålla delar av världen som gisslan. Engelska Office for Statistics Regulation prickar i början av året engelska hälsosäkerhetsmyndigheten (UKHSA) för att sprida överdiven och felaktig smittoinformation.[12] Sjätte januari publicerar även en av Israels ledande tidningar svidande kritik av resursfördelning, masstester, restriktionerna och vaccineringspolicy från chefen för institutionen för mikrobiologi och immunologi, Udi Qimron, vid Tel Avivs universitet.[13]


"In a world where decision makers, their advisers and the media were able to admit their mistake and the initial panic that gripped them, we would have long since returned to routine. The ongoing destruction due to the inability to admit this mistake, despite the epidemic’s small mortality numbers, is outrageous. History will judge the hysteria."


De möjliga spridningsvågorna över världen av SARS-CoV-2

Referenser
[1] The inside story of the Pfizer vaccine: ‘a once-in-an-epoch windfall’, Financial Times 29/11 2021.
[2] Kumar S et al. An Evolutionary Portrait of the Progenitor SARS-CoV-2 and Its Dominant Offshoots in COVID-19 Pandemic. Mol Biol Evol. 2021 Jul 29;38(8):3046-3059.
[3] Scenarios For The Future of Technology And International Development. Rockefeller Foundation och Global Business Network. Maj 2010.
[4] Event 201. Johns Hopkins Center for Health Security.
[5] SPARS. Johns Hopkins Center for Health Security.
[6] CladeX. Johns Hopkins Center for Health Security.
[7] EU Covid-19 certificate briefing. European Parliamentary Research Service maj 2021.
[8] Crimson contagion. US Department of Health and Human Services.
[9] Talet "Pandemic Preparedness in the Next Administration" hölls på Georgetown University Medical Center, under en konferens anordnad av Center for Global Health Science and Security och  Harvard Global Health Institute.
[10] Citat ur e-postkonversationer i kallelse till 'intervju' inför amerikanska kongressen utskott för Oversight and Reform och The Judiciary av James Comer och Jim Jordan den 11 januari 2022.
[11] Liu SL et al. No credible evidence supporting claims of the laboratory engineering of SARS-CoV-2. Emerg Microbes Infect. 2020 Feb 26;9(1):505-507.
[12] https://www.dailymail.co.uk/news/article-10383993/UK-health-chiefs-blasted-statistics-watchdog-claiming-200-000-people-catching-Omicron-day.html.
[13] https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
[14] https://www.upi.com/Top_News/World-News/2019/02/01/Millions-in-Japan-affected-as-flu-outbreak-grips-country/9191549043797 (läst 14/1 2022).

Källor
● Viral: The Search for the Origin of COVID-19. Matt Ridley (Author), Alina Chan Harper 2021.
● Abdul-Fattah S et al. History and Recent Advances in Coronavirus Discovery i In Silico Modeling of Drugs Against Coronaviruses. Humana Press 2021 (pp 3-24).
● Frutos R et al. Emergence of Bat-Related Betacoronaviruses: Hazard and Risks. Front Microbiol. 2021 Mar 15;12:591535.
● Rahalkar MC, Bahulikar RA. Lethal Pneumonia Cases in Mojiang Miners (2012) and the Mineshaft Could Provide Important Clues to the Origin of SARS-CoV-2. Front Public Health. 2020 Oct 20;8:581569.
● Ruan Y et al. The twin-beginnings of COVID-19 in Asia and Europe – One prevails quickly. Natl Sci Rev 10.1093/nsr/nwab223.
● Speciale AC. Commentary: Lethal Pneumonia Cases in Mojiang Miners (2012) and the Mineshaft Could Provide Important Clues to the Origin of SARS-CoV-2. Front Public Health. 2021 Jul 13;9:702199.
● Wong ACP et al. Global Epidemiology of Bat Coronaviruses. Viruses. 2019 Feb 20;11(2):174.
● Xia X. Dating the Common Ancestor from an NCBI Tree of 83688 High-Quality and Full-Length SARS-CoV-2 Genomes. Viruses. 2021 Sep 8;13(9):1790.
● Drastic research.
● The ethical skeptic.
● Global Health Security Agenda.

Made with Mobirise css site themes