Wuhan-influensan ("Corona") har ju skamlöst utnyttjats för att skapa ett klimat av rädsla där inget att vara rädd för för fanns och där ingen risk fanns för friska. I stort sett alla drabbade var redan allvarligt sjuka. Nästan hälften (43%) var så pass illa däran att de var inlagda, "boende", på särskilt boende ("ålderdomshem", SÄBO). Detta är en vårdform som mest kan liknas vid hospice — ett sjukhem för personer i livets slutskede. En stor andel av SÄBO-patienterna är multisjuka, övermedicinerade och ofta hårt "sederade" — neddrogade med smärtstillande och glädjepiller på ren svenska (s.k. palliativ vård). Hälften av patienterna på SÄBO dör inom ett år från inläggning (10% inom en vecka, 20% inom en månad). 27% av de avlidna erhöll hemtjänst, vilket betyder att de har problem med sin livsföring: t.ex. äta, tvätta sig, är sängliggande, dementa o.s.v. Denna grupp har en beräknad kvarvarande livslängd på 2–3 år. Överhuvudtaget är alla de som fått dödsbevis innehållande diagnosen Covid-19 huvudsakligen äldre och sjukliga. Ett ytterst litet fåtal (drygt 125 personer när detta skrevs i maj 2021) var under 50 år och få saknade uppenbar underliggande sjukdom. Vad gäller vårdade på IVA är de flesta under 80 eftersom äldre i sak inte tål IVA-vård.

Journalgranskningar utförda av några landsting visar att cirka 30% av de avlidna dog av Covid-19. 15% hade fått fel diagnos och egentligen dött av andra orsaker. Resterande 55% var döende eller i livets slutskede p.g.a. annan sjukdom och dödsförloppet påverkades i olika grad av SARS-CoV-2-infektionen. D.v.s. i klarspråk: de dog från några dagar till 2–3 månader tidigare än vad huvudsjukdomen hade orsakat. T.ex. min moster som var döende i hjärncancer, men dog några dagar till någon vecka fortare. En lättnad för henne då hon slapp lida av den livsuppehållande behandlingen. Men absurt att Covid-19 nämns på dödsbeviset som delorsak.

Barn är i princip helt immuna och sprider inte Covid-19. Detsamma gäller unga vuxna och grupper med många kontakter med barn och ungdomar, men även med många sociala kontakter.

Jag ska börja nedan med att jämföra mot Spanska sjukan, eftersom det var en av de ovetenskapliga, överdrivna och totalt absurda jämförelser som gjordes i början av epidemin. Bilden visar fördelningen av dödsfall för ettårsgrupper från födsel till dess alla dött för namngivet år (100% i bilden). Därefter kommer lite jämförelser av dödlighet per vecka för åren 2000–2021 att visas.

Mortalitet spanska sjukan (hög, 15-38 år drabbade) jämför med Covid-19 (normal, 90% över sjuttio)

Nedan följer veckovis dödlighet per 100000 invånare. Som du kommer att se har det funnits flera nästan lika kraftiga epidemier under dessa år (gråa linjerna i bilderna), även om man får gå tillbaks till 80- och 90-talen för att hitta lika stor påverkan på sjukvården. Den enda grupp som i egentlig mening har drabbats av Covid-19 är allvarligt sjuka i gruppen 65+. Hälften av dessa dessutom inlagda på SÄBO och i livets slutskede. Det är den enda grupp där överdödligheten är större än den förväntade årliga variationen i dödlighet (d.v.s. den dödlighet som ligger över det ljusgrå bandet). Den fråga man kan ställa sig med anledning av det är om alla yngre redan varit smittade av ett snarlikt virus, t.ex. HCoV-OC43 (som vissa tror kan ha orsakat "ryska snuvan" 1889–1892), och egentligen är immuna? Ett antal coronavirus cirkulerar i befolkningen varje år och  orsakar hos de flesta en vanlig mild förkylning. Faktum är att flera studier av blodprov tagna före juli 2019!! och av osmittade under 2020 tyder på att kanske så många som 80% redan är helt eller delvis immuna mot SARS-CoV-2/Covid-19. (Vijgen L et al 2005, Corman VM et al 2018, Doshi P 2020, Sekine T et al 2020, Lineburg KE et al 2021, Nelde A et al 2021, Lagacé-Wiens P et al 2021, Dugas M et al 2021, Dwyer CJ et al 2021, Majdoubi A et al 2021). 2009, under svininfluensa-skrämseln, tillstod WHO att alla nog redan var immuna, varför inte denna gång? Riskerna är inte särskilt olika, men propagandan är det definitivt.

Lång covid
Det är normalt att ett fåtal personer har kvarvarande besvär efter en infektion. Detta är inte unikt för Covid-19. Besvären kan bero av många orsaker. Mest grundläggande är helt enkelt normal återhämtning. Så att säga ”fylla på energiförråden” igen och att ”reparera” kroppen. Mera besvärligt är om andra latenta infektioner aktiveras eller om immunsystemet fortsätter att reagera efter att den primära infektionen klingat av. Rent generellt skapar oro och rädsla mera sjukdomskänslor, s.k. katastrofering, vilka i tider av masshysteri kan förstärkas av omgivningens reaktioner och jakt på förklaringar som skapar känslor av kontroll. En nyligen avslutad tysk studie [1] av studenter visar också att det inte går att skilja mellan friska personers (som aldrig smittats) sjukdomskänslor och generella känslor av att man inte mår bra. För att sammanfatta studien så finns inga skillnader mellan SARS-CoV-2 smittade (oavsett om de uppfattat att de varit sjuka eller ej) och de som inte smittats. Lång Covid-19 är mycket ovanligare än vad man tror och de negativa effekterna av pandemihanteringen i media och av myndigheter, s.k. pandemi- och lockdown-effekter, på unga människors välmående och mentala hälsa är stor och påtaglig. Samma har observerats i andra studier och länder. Generellt sett är kvinnor och personer med underliggande psykiska hälsoproblem mer benägna att uppleva smärta, sjukdomskänsla o.s.v.

[1] Blankenburg J et al. Mental Health of Adolescents in the Pandemic: Long-COVID-19 or Long-Pandemic Syndrome? Lancet preprint https://ssrn.com/abstract=3844826.
Logette E et al. A Machine-Generated View of the Role of Blood Glucose Levels in the Severity of COVID-19. Front Public Health. 2021 Jul 28;9:695139.

Placeholder

The page was created with Mobirise