Vilka som drabbades av Covid-19 har varit klart sedan epidemin startade. Det är främst äldre multisjuka med en förväntad kvarvarande livslängd på ½–3 år som drabbats. Omkring 45% av de avlidna var inlagda ("boende") på SÄBO och drygt 30% hade omfattande behov av hemtjänst. Kvarvarande 25% var huvudsakligen allvarligt sjuka yngre (njurproblem, cancer, autoimmuna sjukdomar, obesitas m.m.). Barn är i princip helt immuna och sprider inte Covid-19. Detsamma gäller unga vuxna och grupper med många kontakter med barn och ungdomar.

SÄBO ("ålderdomshem") är en vårdform som mest kan liknas vid hospice — ett sjukhem för personer i livets slutskede. En stor andel av SÄBO-patienterna är multisjuka, övermedicinerade och ofta hårt "sederade" — neddrogade med smärtstillande och glädjepiller på ren svenska (s.k. palliativ vård). Hälften av patienterna på SÄBO dör inom ett år från inläggning (10% inom en vecka, 20% inom en månad). 27% av de avlidna erhöll hemtjänst, vilket betyder att de har problem med sin livsföring: t.ex. äta, tvätta sig, är sängliggande, dementa o.s.v. Denna grupp har en beräknad kvarvarande livslängd på 2–3 år. Överhuvudtaget är alla de som fått dödsbevis innehållande diagnosen Covid-19 huvudsakligen äldre och sjukliga. Medelåldern för gruppen låg nära medellivslängden. Ett ytterst litet fåtal (drygt 125 personer när detta skrevs i maj 2021) var under 50 år och få saknade uppenbar underliggande sjukdom.

Journalgranskningar utförda av några landsting visar att cirka 30% av de avlidna dog av Covid-19. 15% hade fått fel diagnos och egentligen dött av andra orsaker. Resterande 55% var döende eller i livets slutskede p.g.a. annan sjukdom och dödsförloppet påverkades i olika grad av SARS-CoV-2-infektionen. Som t.ex. min moster som var döende i hjärncancer, men dog några dagar till någon vecka fortare. En lättnad för henne då hon slapp lida av den livsuppehållande behandlingen. Men absurt att Covid-19 nämns på dödsbeviset ens som delorsak.

Rent konkret har epidemin under 2020 inneburit att dödsfallen för gruppen SÄBO-inlagda och hemtjänstberoende inträffat cirka 1-12 månader tidigare än väntat (se epidemisidan ang. mortalitetsförskjutningar vid en epidemi). Såsom framgår av SOU 2020:80 och t.ex. [1,3] existerade det ingen epidemi i gruppen under 60 år, utan dödligheten var under det normala i den gruppen. Detsamma gäller gruppen över 60 om man exkluderar SÄBO-inlagda och hemtjänstberoende. Så det hade sannolikt räckt med att skydda SÄBO och vissa i hemtjänst, såsom skedde under första halvåret 2020. Detta är också orsaken till att epidemiers allvarlighet bör bedömas på två-årsmedelvärden och underliggande sjukdomsbild. Detta är väldigt tydligt i mortalitetsstatistiken för Sverige där 2021 är det minst dödliga året någonsin i Sverige historia.

Vad gäller intensivvården [2] ser man samma bild, men medelåldern är lägre (ca 63 år) eftersom den stora gruppen SÄBO-inlagda oftast är för svaga för att överleva intensivvård. Beroende på hur man räknar avled mellan 16-26% IVA-patienter.* Ett annat problem inom intensivvården är att ventilatororsakad lunginflammation (VAP). Cirka 30% av de som dör på IVA dör av VAP.

Om man detaljstuderar gruppen insjuknade och avlidna kan man även konstatera att de klassiska faktorerna för ökad sjuklighet spelar in: dålig fysisk hälsa i unga år[6], född i utlandet, kort skolgång, rökning, alkohol, fetma, akut D-vitaminbrist, undernäring och kolhydratstinn diet. En annan orsak som kan påverka är för mycket hygien och en för steril miljö. Det finns nämligen ett samband mellan ett ”felinställt” immunförsvar och en för ren miljö (den s.k. hygienhypotesen). Intressant nog har forskare sett ett samband mellan Covid-19 och förekomsten av inälvsparasiter hos patienten: ju fler parasiter desto mildare Covid-19.[4] Det går även att se ett allmänt samband mellan tillgången till rent vatten, säkra avlopp och god hygien (s.k. WASH)[5]. Där återigen överdriven WASH ger större förekomst av allvarlig Covid-19. Samtidigt vet man att den bästa orsaken till lång liv, oavsett mattillgång, är just bra WASH. Framtiden får utvisa vad som är mest sannolikt. Att just på bra WASH, och bra mattillgång, är viktigt framgår av barnadödligheten sjunkit till nästan noll i Sverige redan på 1950-talet–långt innan sjukvården och vaccinerna spelade någon roll. Samma gäller ökningen av medellivslängden, även om sjukvården spelar en mera väsentlig roll för gruppen över 75.

*Ett av intensivvårdens problem i början av epidemin är att Sverige har ett av västvärldens lägsta antal intensivvårdsplatser: uppskattningsvis 300-350. Når intensivvården var som bäst utbyggd (1980-talet) var antalet platser cirka 2000 och befolkningen samtidigt mycket lägre. Vården lyckades dock snabbt dubblera antalet intensivvårdsplatser.

Statistik
Jag ska börja nedan med att jämföra mot Spanska sjukan, eftersom det var en av de ovetenskapliga, överdrivna och totalt absurda jämförelser som gjordes i början av epidemin. Bilden visar fördelningen av dödsfall för ettårsgrupper från födsel till dess alla dött för namngivet år (100% i bilden). Därefter kommer lite jämförelser av dödlighet per vecka för åren 2000–2021 att visas.

Mortalitet spanska sjukan (hög, 15-38 år drabbade) jämför med Covid-19 (normal, 90% över sjuttio)

Nedan följer veckovis dödlighet per 100000 invånare. Som du kommer att se har det funnits flera nästan lika kraftiga epidemier under dessa år (gråa linjerna i bilderna), även om man får gå tillbaks till 80- och 90-talen för att hitta lika stor påverkan på sjukvården. Den enda grupp som i egentlig mening har drabbats av Covid-19 är allvarligt sjuka i gruppen 65+. Hälften av dessa dessutom inlagda på SÄBO och i livets slutskede. Det är den enda grupp där överdödligheten är större än den förväntade årliga variationen i dödlighet (d.v.s. den dödlighet som ligger över det ljusgrå bandet). Den fråga man kan ställa sig med anledning av det är om alla yngre redan varit smittade av ett snarlikt virus, t.ex. HCoV-OC43 (som vissa tror kan ha orsakat "ryska snuvan" 1889–1892), och egentligen är immuna? Ett antal coronavirus cirkulerar i befolkningen varje år och  orsakar hos de flesta en vanlig mild förkylning. Faktum är att flera studier av blodprov tagna före juli 2019!! och av osmittade under 2020 tyder på att kanske så många som 80% redan är helt eller delvis immuna mot SARS-CoV-2/Covid-19. (Vijgen L et al 2005, Corman VM et al 2018, Doshi P 2020, Sekine T et al 2020, Lineburg KE et al 2021, Nelde A et al 2021, Lagacé-Wiens P et al 2021, Dugas M et al 2021, Dwyer CJ et al 2021, Majdoubi A et al 2021). 2009, under svininfluensa-skrämseln, tillstod WHO att alla nog redan var immuna, varför inte denna gång? Riskerna är inte särskilt olika, men propagandan är det definitivt.

Referenser
−Drefahl S et al. A population-based cohort study of socio-demographic risk factors for COVID-19 deaths in Sweden. Nat Commun. 2020 Oct 9;11(1):5097.
−Billingsley S et al. COVID-19 mortality across occupations and secondary risks for elderly individuals in the household: A population register-based study. Scand J Work Environ Health. 2022 Jan 1;48(1):52-60.
−Brandén M et al. Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using individual-level data. Lancet Healthy Longev. 2020 Nov;1(2):e80-e88.
[1] Juul FE et al. Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic. Scand J Public Health. 2021 Oct 5.
[2]Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport 2020 (2021).
[3] STMF, Human Mortality Database 2021-12-06.
[4] Wolday, D et al. Effect of co-infection with intestinal parasites on COVID-19 severity: A prospective observational cohort study. EClinicalMedicine, 39, 101054. 2021
[5] Chatterjee B et al. Mortality due to COVID-19 in different countries is associated with their demographic character and prevalence of autoimmunity Current Science (India) 120:3) 2021
[6] Af Geijerstam A et al. Fitness, strength and severity of COVID-19: a prospective register study of 1 559 187 Swedish conscripts. BMJ Open. 2021 Jul 5;11(7):e051316.

Placeholder

Website was started with Mobirise