Prognos Covid-19 april-juli 2021 Sverige

Kommentar 2021-09-11. Som synes stämde min prognos i stort sett överens med verkligheten, trots att jag inte använt några speciella datorprogram eller analysverktyg. Varför det? Därför att epidemier följer biologiskt givna mönster. Epidemier norra om cirka 30-40° norr ebbar ut under senvåren och nästan försvinner under sommaren för att komma tillbaks under senhösten och vintern. Det jag sålunda gjorde var att låta andra vågen ebba ut på samma sätt som första vågen. Varför inläggningarna på IVA ökade under våren 2021 i takt med vaccineringarna är oklart. Det kan vara slump eller samband. Man kan dock notera att våg ett hade en svag, men snarlik, puckel runt vecka 21-24, så det går inte att dra några säkra slutsatser. Av samma skäl går det inte att dra några slutsatser eller leda några effekter i bevis av immuniseringskampanjen (genom att sprida mild smitta genom vaccinering) under första halvåret 2021. Sjukdomen klingade av på samma sätt som under 2020.

Kommer en tredje våg? Helt uteslutet är det inte, men vid det här läget bör alla vara immuna. Redan innan vaccineringen var uppenbart bortåt 10.000.000 miljoner medborgare immuna helt eller delvis och med vaccineringen av allvarligt sjuka och övriga bör det lilla antal kvarvarande känsliga som inte är immuna ha fångats upp. De med felfungerande immunförsvar går det inte att göra så mycket åt. Det finns dock en stor joker i leken, nämligen de vaccinerade som blir sjuka och sprider smitta. I flera länder med nästan helt vaccinerad befolkning har en tredje våg med dödsfall och sjukhusinläggningar. I t.ex. Skottland har sjukhusinläggningarna ökat igen under augusti. Vågen inleddes av de som vaccinerats en gång, följt av de som vaccinerats två gånger för att slutligen drabba de ovaccinerade.[1] Liknande trender kan ses i andra länder såsom Island, USA, Israel, England och Sverige, men det är oklart hur detta ska tolkas, men man kan dels notera att medellivslängden i Skottland är lägre än i de flesta europeiska länder (77 år för män resp. 81 för kvinnor), dels att man börjat toktesta igen i flera av dessa länder. M.a.o. är det intressant att veta hur länge sjukhusvistelsen är och andelen IVA och avlidna för att kunna bedöma orsakerna.  

[1] Public Health Scotland COVID-19 Statistical Report As at 06 September 2021. Publicerad 21-09-08.

Built with Mobirise site software